กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิ ประจำปีงบประมาณ 2563 <br/>(กลุ่มภารกิจอำนวยการ)
กิจกรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ห้องประชุมกองบริหารการคลัง อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข