กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กิจกรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิ ประจำปีงบประมาณ 2563 <br/>(กลุ่มงานวิเคราะห์ประเมินผลงบประมาณ)
กิจกรรม สวดมนต์ เจริญสมาธิ ประจำปีงบประมาณ 2563
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 08.00-08.30 น.
ณ ห้องประชุมกองบริหารการคลัง อาคาร 4 ชั้น 2 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข