กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข คนดีศรีกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
นางอมรรัตน์ พีระพล ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบเกียรติบัตรผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนดีศรีกองบริหารการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ที่ปฏิบัติงานดีเด่นให้ปรากฏ ส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฯ ได้พัฒนาตน พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน หน่วยงานและสาธารณชน