กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
วันที่ 22-24 มกราคม 2562
โรงแรมริชมอนด์ จังหวัด นนทบุรี