กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการ เพื่อนอาสา ตอบปัญหาที่อยากแก้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการ เพื่อนอาสา ตอบปัญหาที่อยากแก้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานหน่วยงานคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 11.00 น.
ณ ห้องประชุมกองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวข้อที่บรรยายในโครงการ
1. การจัดทำรับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลตามแบบฟอร์มที่ ก.พ.ร. กำหนด
2. เตรียมความพร้อมช่วงต้นปีงบประมาณ
3. การปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ.2555
4. เมื่อเกษียณแล้ว...ได้อะไร
5. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
6. การจ่ายเงินทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Coperate Online)
7. การเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
8. การส่งใบสำคัญการเบิกจ่ายเงิน
9. การตรวจสอบรายการเบิกจ่ายเงินประจำวัน