กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โครงการวิทยากรจิตอาสากองบริหารการคลังสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
โครงการวิทยากรจิตอาสากองบริหารการคลังสัญจร ครั้งที่ 1 เรื่อง แนะนำระเบียบวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินจากคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมไพจิตรปวะบุตร อาคาร 7 ชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
บรรยาย 5 หัวข้อ ได้แก่
1. ระเบียบวิธีการปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
2. ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอนุญาตให้ติดตั้งเครื่องถ่ายเอกสารและการนำส่งค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุ
3. การขยายการเบิกจ่าย หลักเกณฑ์การประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีไม่ไได้ดำเนินการในระบบ e-gp
4. ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณและการโอนเงินผ่านระบบ KTB Coperate Online และ ปฏิทินงานการเบิกจ่าย
5. การใช้บัตรเครดิตราชการในการเดินทางไปต่างประเทศ