กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
วิสัยทัศน์/พันธกิจ