กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ผู้บริหาร