กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หน้าที่ความรับผิดชอบ