กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศข่าวสาร

ขอความอนุเคราะห์ในการติดตามผลเชิงลึก
ลงประกาศวันที่ : 11 สิงหาคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 42 คน
ด่วนที่สุด ที่ สธ 0206.01/ว2291 การสนับสนุนสินค้าและบริการของวิสาหกิจชุมชน
ลงประกาศวันที่ : 29 กันยายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 8 คน
เอกสารการประชุมแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ ปี ๒๕๖๒ (วันที่ ๒๓ พ.ย.๒๕๖๑)
ลงประกาศวันที่ : 22 พฤศจิกายน 2561
จำนวนผู้เข้าชม 460 คน
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงตกแต่งพื้นที่สำนักงานกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ลงประกาศวันที่ : 28 กันยายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 8 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 102 รายการ
ลงประกาศวันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2563
จำนวนผู้เข้าชม 161 คน
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
ลงประกาศวันที่ : 29 มกราคม 2563
จำนวนผู้เข้าชม 682 คน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขายทอดตลาด
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 440 คน
ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ จำนวน 2 คัน ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
ลงประกาศวันที่ : 27 ธันวาคม 2561
จำนวนผู้เข้าชม 930 คน

กองบริหารการคลัง

แจ้งแก้ไขรหัสงบประมาณและรหัสกิจกรรมหลัก รพ.อำนาจเจริญ (อรทัย)
ลงประกาศวันที่ : 28 กันยายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 12 คน
แจ้งแก้ไขรหัสศูนย์ต้นทุน สสจ.สุรินทร์ (อรทัย)
ลงประกาศวันที่ : 26 กันยายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 6 คน
แจ้งการแก้ไขรายการการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS สสจ.อุทัยธานี (กชณัช)
ลงประกาศวันที่ : 23 กันยายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 7 คน
แจ้งการแก้ไขรหัสกิจกรรมหลัก ของ สสจ.บึงกาฬ (ศศิมา)
ลงประกาศวันที่ : 22 กันยายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 6 คน
แจ้งการแก้ไขรหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก ของ สสจ.ขอนแก่น (ศศิมา)
ลงประกาศวันที่ : 21 กันยายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 8 คน
รายงานขอเบิกเงินคงคลังบำเหน็จบำนาญ กันยายน 2563
ลงประกาศวันที่ : 22 กันยายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 73 คน
รายงานการขอเบิกเงินคงคลังของข้าราชการและลูกจ้างประจำ กันยายน 2563
ลงประกาศวันที่ : 21 กันยายน 2563
จำนวนผู้เข้าชม 153 คน
KTB Corporate Online
ลงประกาศวันที่ : 12 ธันวาคม 2562
จำนวนผู้เข้าชม 985 คน

... ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง ...

ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

ตอบข้อหารือ

เข้าสู่ระบบสำหรับเจ้าหน้าที่