กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
คำถาม
ชื่อผู้ถาม
วันที่ตั้งคำถาม
อ่าน
ตอบ
 
กรณีมีการรับผู้ป่วย PUI ไว้ในหอผู้ป่วยที่ไม่ใช่หอCovid สามารถเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ได้หรือไม่อย่างไร
สุชานาถ เผ่าวัฒนา
22 พฤษภาคม 2563
19 0
 
เรื่องรายงานผลสำรวจการจ่ายเงิน รับเงิน นำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online
ภัทชญา เอี่ยมสอาด จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
21 พฤษภาคม 2563
21 0
 
อยากได้รายงานสรุป Video Conference วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
กาญจนา
04 พฤษภาคม 2563
3592 0
 
ค่าเสี่ยงภัยของ ARI clinic
ชัยยัณต์ กาวีวน
01 พฤษภาคม 2563
191 0
 
ค่าเสี่ยงภัย สอบสวนโรค ข้อ 3.2 ของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชัยยัณต์ กาวีวน
01 พฤษภาคม 2563
48 0
 
การเบิกค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ
พิเชษฐ์
01 พฤษภาคม 2563
71 0
 
ค่าตอบแทนรพ.สนาม
ยาสมี มะดีเย๊าะ
01 พฤษภาคม 2563
29 0
 
ค่าตอบแทนรพ.สนามกับรพช.
ยาสมี มะดีเย๊าะ
01 พฤษภาคม 2563
30 0
 
พื้นที่ รพ.สต. อยู่ในพื้นที่สูง เดินทางลำบาก ทุรกันดาร ห่างไกล (ประกาศจาก กระทรวงการคลังฯ) แต่ได้รับค่าตอบแทน ฉ.11 เท่ากับ รพ. ที่อยู่ในพื้นที่ปกติ ที่มีการคมนาคมสะดวกสบายมากว่า จึงไม่ธรรมกับผู้ที่เสียสละอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร
นายรุ่งเรือง มาลาทอง
01 พฤษภาคม 2563
33 0
 
พยายาล IPD ดูแลผู้ป่วย PUI สามารถเบอกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยหรือไม่
ยาสมี มะดีเย๊าะ
01 พฤษภาคม 2563
50 0