กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
คำถาม
ชื่อผู้ถาม
วันที่ตั้งคำถาม
อ่าน
ตอบ
 
สอบถามการขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ ฯลฯ
ธัญพร กลางเสนา
27 มีนาคม 2562
33 2
 
กองบริหารการคลังมี คู่มือตรวจสอบใบสำคัญก่อนการเบิกจ่ายไหมคะ
รพ.ในสังกัด สป.
22 มกราคม 2562
1640 2