กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
คำถาม
ชื่อผู้ถาม
วันที่ตั้งคำถาม
อ่าน
ตอบ
 
การคืนบำเหน็จเพื่อนับเวลาราชการต่อเนื่อง
นายอนิรุต วรวาท
30 กรกฎาคม 2563
29 0
 
โปรดพิจารณา
สายน้ำไม่ไหลกลับ
09 กรกฎาคม 2563
102 0
 
กรณีมีการรับผู้ป่วย PUI ไว้ในหอผู้ป่วยที่ไม่ใช่หอCovid สามารถเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ได้หรือไม่อย่างไร
สุชานาถ เผ่าวัฒนา
22 พฤษภาคม 2563
58 0
 
เรื่องรายงานผลสำรวจการจ่ายเงิน รับเงิน นำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบ KTB Corporate Online
ภัทชญา เอี่ยมสอาด จพ.การเงินและบัญชีชำนาญงาน
21 พฤษภาคม 2563
57 0
 
อยากได้รายงานสรุป Video Conference วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30-16.30 น.
กาญจนา
04 พฤษภาคม 2563
5132 0
 
ค่าเสี่ยงภัยของ ARI clinic
ชัยยัณต์ กาวีวน
01 พฤษภาคม 2563
230 0
 
ค่าเสี่ยงภัย สอบสวนโรค ข้อ 3.2 ของผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล
ชัยยัณต์ กาวีวน
01 พฤษภาคม 2563
81 0
 
การเบิกค่าตอบแทนจากเงินงบประมาณ
พิเชษฐ์
01 พฤษภาคม 2563
113 0
 
ค่าตอบแทนรพ.สนาม
ยาสมี มะดีเย๊าะ
01 พฤษภาคม 2563
59 0
 
ค่าตอบแทนรพ.สนามกับรพช.
ยาสมี มะดีเย๊าะ
01 พฤษภาคม 2563
59 0