กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
คำถาม
ชื่อผู้ถาม
วันที่ตั้งคำถาม
อ่าน
ตอบ
 
การเบิกเงินค่าใช้สอยฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ 2561
นางสุภาพร
11 กรกฎาคม 2562
29746 6162
 
เงินค่าเช่าบ้าน
Prompassorn Dulyasribandit
26 เมษายน 2562
7537 38
 
สอบถามการขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ ฯลฯ
ธัญพร กลางเสนา
27 มีนาคม 2562
289 18
 
กองบริหารการคลังมี คู่มือตรวจสอบใบสำคัญก่อนการเบิกจ่ายไหมคะ
รพ.ในสังกัด สป.
22 มกราคม 2562
4338 63