กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
คำถาม
ชื่อผู้ถาม
วันที่ตั้งคำถาม
อ่าน
ตอบ
 
โครงการ scb money
Direk
30 มีนาคม 2563
48 0
 
เงินตอบแทนนอกเวลาราชการ
monk
03 ธันวาคม 2562
10519 0
 
การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ
Nurak
06 พฤศจิกายน 2562
3132 1
 
การเบิกเงินค่าใช้สอยฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณ 2561
นางสุภาพร
11 กรกฎาคม 2562
19690 0
 
เงินค่าเช่าบ้าน
Prompassorn Dulyasribandit
26 เมษายน 2562
5340 0
 
สอบถามการขอหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตรา 40(1) เงินเดือน ค่าจ้าง เงินบำนาญ ฯลฯ
ธัญพร กลางเสนา
27 มีนาคม 2562
252 1
 
กองบริหารการคลังมี คู่มือตรวจสอบใบสำคัญก่อนการเบิกจ่ายไหมคะ
รพ.ในสังกัด สป.
22 มกราคม 2562
1101 1