กองบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอบข้อหารือ กองบริหารการคลัง
คำถาม
ชื่อผู้ถาม
วันที่ตั้งคำถาม
อ่าน
ตอบ
 
การเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยฯ (โควิค)
นางศศิมา สิริจตุพร
30 เมษายน 2563
50 0
 
บุคลากรสาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่คัดกรองด่านระหว่างจังหวัด เบิกค่าตอบแทนได้หรือไมแบบเวรผลัด
นายสายัญ ศรีนาค
30 เมษายน 2563
48 0
 
ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ของพยายาล ipd ที่ดูแลผู้ปาวยกลุ่ม pui
ดลนภา สุชาติสุนทร
30 เมษายน 2563
47 0
 
การเบิกค่าเสี่ยงภัยของจนท.ในรพ.
นันทวัน สืบสายเผ่าพันธุ์
30 เมษายน 2563
56 0
 
การเบิกค่าตอบแทนเสี่ยงภัยในการดูแลกลุ่มเสี่ยงและการดูแลผู้สัมผัสในสถานที่กักกักสามารถเบิกได้หรือไม่ หากไม่ได้ทางกระทรวงจะมีทางออกอย่างไรบ้าง
มูฮำหมัดนาเซร์ ดอเลาะ
30 เมษายน 2563
66 0
 
ค่าตอบแทนที่ด่านระหว่างจังหวัเ
นายณัทฐวรรธนยชญ์ วัลมาลี
30 เมษายน 2563
70 0
 
เบิกเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่กำจัดขยะติดเชื้อ
ยินดี
30 เมษายน 2563
103 0
 
1.เงินบำรุงไม่เพียงพอจะได้รับการสนับสนุนมาเพิ่มเติมจากแม่ข่ายในการเบิกค่าตอบแทนหรือไม่ 2.กรณีออกไปคัดกรองที่พื้นที่เพื่อเฝ้าระวัง ตั้งจุดตรวจสกัดเพื่อเฝ้าระวัง ก็มีความเสี่ยงที่จะรับเชื้อ ควรมีเกณฑ์การเบิกค่าตอบแทนที่ชัดเจน กำหนดอัตราและระบุตำแหน่งมาเลยว
ปถภณ
30 เมษายน 2563
44 0
 
ปัญหาค่าเสี่ยงภัยใน รพช.
สมศักดิ์
30 เมษายน 2563
69 0
 
เรืื่องค่าตอบแทน เวรด่านตรวจคัดกรองโควิด-19 และความเท่าเทีียมเรื่องของการบรรจุ และภาระงานทีี่มีความเลื่อมล้ำ
ชมพูนุช ไทยอำมาตย์
30 เมษายน 2563
53 0